Skip to content Skip to footer

PGF Už žmogaus gyvybę Lietuvos asociacijos etikos kodeksas

I .BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia, kokiomis vertybėmis ir etikos principais vadovaujasi Lietuvos gydytojų asociacijos „Už žmogaus gyvybę“  (toliau- Asociacija) nariai.

1.2. Asociacijos nariai įsipareigoja vadovautis Kodeksu savo veikloje ir gyvenime, siekdami puoselėti žmogaus gyvybės neįkainojamą vertę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, krikščioniškas vertybes ir dorybes, propaguoti ir skleisti krikščionišką Gyvybės kultūrą, palaikyti ir skatinti aukštus bendravimo ir bendradarbiavimo santykių standartus Asociacijos viduje, šeimoje, profesinėje veikloje, visuomenėje ir viešojoje bei skaitmeninėje erdvėje.

II.VERTYBĖS

2.1. Puoselėjame ir saugome prigimtines žmogaus teises į gyvybę, laisves, krikščioniškas vertybes ir dorybes.

2.2. Vadovaujamės ir skleidžiame krikščionišką mokymą. apie žmogaus gyvybės neliečiamumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties;

2.2.1. Prokreacijos  srityje:

 • pripažįstame, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento, t.y. kai susilieja dvi skirtingos (moteriškoji ir vyriškoji) gametos;
 • šeimos planavime pripažįstame ir propaguojame atsakingos tėvystės ir motinystės principus, išdėstytus Sveikatos apsaugos darbuotojų chartijoje, 15-20[1];
 • vadovaujamės principu, jog medicininė intervencija pagalbinio apvaisinimo metu nepažeidžia asmens orumo, jei ji siekia pagelbėti santuokos aktui, bet ne jį pakeisti[2];
 • žinome, jog žmogaus embrionas yra žmogaus gyvybė, todėl jai yra taikytini tokie patys moraliniai, pagarbos ir neliečiamumo principai;
 • pripažįstame, jog žmogaus embriono ir/ar vaisiaus moksliniams tyrimams ir bandymams su jais, yra taikomos etinės normos, galiojančios jau gimusiam kūdikiui ir kiekvienai žmogiškajai būtybei;
 • pripažįstame, jog prenataliniai tyrimai leistini tik tuomet, kai yra moralinis tikrumas, jog nebus pakenkta nei negimusio kūdikio, nei jo motinos gyvybei ir nepažeidžiamumui, ir su sąlyga jog sutinka tėvai;
 • siekiame teikti įrodymais pagrįstus argumentus, kaip ginti besilaukiančios motinos ir jos dar negimusio vaiko gyvybę;
 • esame įsitikinę, jog negimęs kūdikis ir besilaukianti moteris yra neatskiriami, todėl siekiant išsaugoti negimusią gyvybę, būtina visais įmanomais būdais rūpintis besilaukiančia moterimi;
 • suteikiame medikams galimybę sėkmingai konsultuoti savo pacientes apie neigiamą aborto poveikį moterims ir pasiūlyti joms sveikesnes ir gyvybę išsaugojančias alternatyvas.

2.2.2. Žmogaus ligos ar pavojaus gyvybei akivaizdoje

 • siekiame padėti ir įtraukti savo narius ir kitus gydytojus praktikuoti mediciną pagal Hipokrato tradicijas ir juos remti. Medicinos praktika pagal Hipokrato tradiciją reiškia, kad mes skatiname sveikatą ir gydymą, ir niekada neatimame paciento gyvybės.
 • be išlygų sutinkame, jog donoras (gyvas ar miręs asmuo) kurio organas yra imamas, privalo turėti teisę būti pripažintas davėju – donoru, t.y. tuo, kuris savo noru sutiko netekti organo. Persodinimo prielaida yra išankstinis, savanoriškas ir sąmoningas donoro arba teisėtai jam atstovaujančio asmens, dažniausiai jo artimiausių giminaičių, apsisprendimas. Ta prasme medicininis veiksmas yra donoro aukos veiksmas – nuoširdus savęs aukojimas, įkūnijantis esminį pašaukimą meilei ir bendrystei“ [3].Organų atidavimas po mirties yra kilnus ir pagirtinas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžiadvasiško solidarumo ženklą. Jis morališkai nepriimtinas, jei donoras ar už jį atsakingi asmenys nėra davę aiškaus sutikimo” [4]

2.2.3. Žmogaus gyvenimo pabaigos srityje

 • siekiame būti svarbiausiu medicinos balsu, informuojančiu medicinos bendruomenę, politikus ir visuomenę apie tai, kaip svarbu atsisakyti mirties kaip gydymo būdo, kuriuo gerbiamas visos žmogaus gyvybės orumas ir draudžiama gydytojui atimti gyvybę, įskaitant negimusių vaikų gyvybę.
 • besąlygiškai sutinkame, jog eutanazija – veiksmas, kuriuo sąmoningai ar neveikimu siekiama nutraukti paciento gyvybę, net paties paciento ar jo artimųjų giminaičių prašymu, yra neetiškas. Eutanazija medicinos mokslui reiškia jo bejėgiškumą ir pažeidžia mirštančiojo žmogaus orumą;
 • siekiame padėti gydytojams gerbti paciento norą leisti natūraliam mirties procesui vykti sava eiga terminalinėje ligos stadijoje.

III. VEIKLOS PRINCIPAI

3.1. Savo žodžiais, veiksmais, siūlomais sprendimais demonstruojame geranoriškumą ir pagarbą, kuriame susikalbėjimo ir bendrystės atmosferą.

3.2. Dalinamės žiniomis, patirtimi, kompetencijomis ir ryšiais su asociacijos nariais, juos konsultuojame, prireikus – klausiame ir prašome kitų narių pagalbos ir patys padedame moraliniu palaikymu kitiems nariams;

3.3. Esame atviri, skatiname dialogą, nuomonių įvairovę ir netoleruojame jokių diskriminacijos formų, įskaitant, bet neapsiribojant diskriminacija dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir (arba) kitų teisės aktais saugomų savybių.

3.4.Savo pasisakymais nei artimoje aplinkoje, nei socialiniuose tinkluose, nei žiniasklaidoje ar kituose formatuose nenaudojame kito asmens orumą žeminančių žodžių, išsireiškimų, puoselėjame pagarbaus bendravimo kultūrą.

3.5. Viešuose pasisakymuose laikomės objektyvumo ir teisėtumo principais. Objektyvumo  – skleidžiame tik teisingą ir patikrintą informaciją, vengiame neatsakingos, galinčios suklaidinti komunikacijos. Teisėtumo – laikomės Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Nesiimame veiksmų, kurie darytų neteisėtą įtaką valdžios institucijoms, įstatymų leidybai, oficialiems asmenims ar žiniasklaidai.

3.6. Savo profesinėje veikloje asociacijos nariai privalo turėti pasirinkimo laisvę pagal savo sąžinę, jo profesiniai veiksmai turi atitikti etines normas, šio Kodekso reikalavimus;

3.7. Besąlygiškai remsime gydytojus ir sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie yra diskriminuojami dėl to, kad laikosi sąžinės laisvės tradicijos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Laikytis Kodekso reikalavimų – kiekvieno Asociacijos nario pareiga, atsakomybė ir garbės reikalas.

4.2. Nesilaikantys Kodekso nuostatų nariai gali būti pašalinami iš Asociacijos valdybos sprendimu.

4.3. Kodeksas tvirtinamas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir pirmininko įsakymu, bei ir skelbiamas gydytojaiuzgyvybe.lt interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.

 

 

[1] Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba. Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija 15-20

[2] . Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija, 21-34

[3] . Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija , 90).

[4] (KBK, 2296)